สวัสดิการ
  • หอพัก ระบบคีย์การ์ด
  • เอกสารการเรียน
  • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • อินเตอร์เน็ต free WiFi
  • ชุดนักศึกษา 2 ชุด
  • หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาทเข้าเรียนได้ทันที
    สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ไม่บานปลาย
 
การชำระค่าจอง/ค่าลงทะเบียน