หลักสูตรที่เปิดสอน
     1. พนักงานผู้ช่วย
     2. ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม
     3. ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
     4. พนักงานผู้ช่วยห้องยา

หลักสูตรภาคปกติ 
    เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักสูตรภาคพิเศษ
    เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์

 
รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โดยการเรียนการสอน (ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหรือ 840 ชั่วโมง) สามารถแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่
1. ภาคทฤษฎี  2. ภาคปฏิบัติ
• วิชาการดูแลเด็กเล็ก  • แผนกทันตกรรม
• วิชาการดูแลผู้สูงอายุ • แผนกฉุกเฉิน
• วิชาสุขศึกษาและเทคนิคในการช่วยการพยาบาล • แผนกผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก
• วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา • แผนกอายุรกรรม
• วิชาการปฐมพยาบาล • แผนกยา
• วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ • แผนกไตเทียม
• วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้ • แผนกรังสีวินิจฉัย
• วิชาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ • แผนกสูติ – นรีเวชกรรม
• วิชาการวัดสัญญาณชีพ • ห้องผ่าตัด
• วิชาการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล • เป็นต้น
• เป็นต้น  
   
มีงานทำรองรับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ     
     นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ คลีนิกศูนย์บริหารเฝ้าไข้และหนวยช่วยเหลือผู้ป่วย
ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์เลี้ยงเด็กเด็กโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศในแผนกต่าง ๆ (
อ่านเพิ่มเติม)

 
ตำแหน่งงานที่รองรับ
     • พนักงานผู้ช่วย
     • ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม
     • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
     • พนักงานผู้ช่วยห้องยา