หลักสูตรที่เปิดสอน
 
1. พนักงานผู้ช่วย
หลักสูตร 6 เดือน

    1. เหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก),ศูนย์การแพทย์,คลินิก          
        เวชกรรม,สถานดูแลเด็กเล็ก,ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาล
    2. นักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต ,อุปกรณ์ทางการแพทย์           ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งรายวิชาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการประกอบอาชีพ
    3. เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก), ศูนย์
        การแพทย์,คลินิกเวชกรรมสถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery),สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home),ศูนย์สุขภาพ และ
        โรงเรียนอนุบาล 

 

2. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยห้องยา
หลักสูตร 6 เดือน

    1. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานใน แผนกห้องยาในโรงพยาบาล,ร้านขายยา,บริษัทยา
    2. นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ด้านการพยาบาลและเรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มยา,
        การออกฤทธิ์ของยา,อันตรายของการใช้ยา,การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ ตลอดจนการจัดเก็บยา เป็นต้น
    3. เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในเครือโรงพยาบาลมากมายทั่วประเทศ หรือทำงานในร้านขายยา
 

3. พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 
หลักสูตร 6 เดือน    

    1. เหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานใน แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชนทั่วประเทศ
    2. นักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำฟัน การตรวจช่องปาก
        เช่น การส่งเครื่องมือ,การตรวจฟัน เป็นต้น
    3. หลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ใน แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมชั้นนำ
        ทั่วประเทศ

 

4. พนักงานศูนย์ความงาม 
หลักสูตร 6 เดือน

    1. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานใน แผนกความงามในโรงพยาบาล,สถาบันเสริมความงามชั้นนำ,ศูนย์เลเซอร์
        เพื่อความงาม,สถาบันลดความอ้วน,คลินิคสุขภาพทางเลือก    
    2. ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ด้านการพยาบาลและความรู้ความชำนาญในการทำหัตถการต่างๆ ให้ลูกค้าที่มารับ                 บริการในช่วงฝึกงาน เช่น การตรวจสภาพผิว,การใช้เครื่องมือทางความงาม
    3. เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถทำงานได้ทันที แผนกความงามในโรงพยาบาล,สถาบันเสริมความงามชั้นนำ,ศูนย์เลเซอร์           เพื่อความงาม,สถาบันลดความอ้วน ฯลฯ