โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ : ใบอนุญาตเลขที่ กร. ๗๐/๒๕๕๐) เป็นโรงเรียนบริบาล ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันบริบาลอันดับต้นๆของประเทศ โดดเด่นในเรื่องการผลิตบุคลกรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการพยาบาล
     ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์กว่า 20 ปี ในสายงานการพยาบาลของผู้บริหารจึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคณาธิปการบริบาล
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาลได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่มั่นคง ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญา “ มาตรฐานเด่น เน้นวินัย ใจคุณธรรม ”  
จึงพร้อมให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบความสำเร็จในชีวิต
     โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 , 2557 , 2554 ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับจะแสดงถึง โรงเรียนคณาธิปการบริบาลมีความพร้อมด้านการให้การศึกษาและมีศักยภาพหลายๆ ด้านการศึกษาการบริบาล  
ส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาล เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือจากองค์กรภายในประเทศ ทั้ง
โรงพยาบาลเอกกชนและรัฐบาล

 
ปรัชญาโรงเรียน
     มาตรฐานเด่น เน้นวินัย ใจคุณธรรม

 
วัตถุประสงค์
     • เพื่อผลิตบุคลากรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็กทีมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
     • เพื่อให้ผู้ที่จบ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เรียนหลักสูตรระยะสั้นและมีงานทำทันทีหลังเรียนจบสามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
     • เพื่อให้ผู้จบการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

นางหรรษมน    ประสาทแก้ว  
ผู้อำนวยการ


การศึกษา                              
•    ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต  การพยาบาลและผดุงครรภ์   วิทยาลัยหัวเฉียว  

การอบรมศึกษาเพิ่มเติม
ชื่อหลักสูตร

 
- Diabetes  Health Care Professional  at Diabetes Centre  The Royal  Prince Alfred  Hospital, Sydney  Australia.
- Expert  trainer Diabetes Conversation Map, International Diabetes Federation:IDF  At  Germany  and  Austria.
- Attending  The Quality of JCI  at Singapore  
- หลักสูตรศิลปะการเป็นผู้บังคับบัญชา  มหาวิทยาลัยรังสิต
- หลักสูตรการนิเทศงานสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
- หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Training  for Trainers  มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักการตลาดยุคใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร  Innovation สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับหัวหน้างาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัย
ในการทำงาน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตน์ กรมการแพทย์
- หลักสูตรผู้ตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ภายใน  ISO 14001 : 2004  สถาบันการรับรองมาตรฐาน ISO
- หลักสูตรผู้ตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพภายใน  ISO 50001 : 2011 สถาบันการรับรองมาตรฐาน ISO
- หลักสูตร เกมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น)
- หลักสูตรการเป็นวิทยากรด้านสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
- หลักสูตรการเป็นผู้ให้คำปรึกษา สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
- หลักสูตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
- หลักสูตรโภชนบำบัดสำหรับผู้เป็นเบาหวาน สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
- หลักสูตรการดูแลสุขภาพเท้า สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

รางวัลที่ได้รับ
-   Diabetes Asia-Pacific Scholarship , 1996
-   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สาขาการบริการ)  จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ พ.ศ.2552

 
งานด้านสังคม    
-  เลขาธิการ  สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (ประเทศไทย) ติดต่อกัน 2 วาระต่อเนื่อง
-  เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ติดต่อกัน 2 วาระต่อเนื่อง