ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ให้ความรู้แก่นักศึกษา
07 กรกฎาคม 2560 (418 คน)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560   โรงเรียนคณาธิปการบริบาลและนักศึกษาทุกคน ได้รับความเมตตาจาก  ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์  ที่ได้กรุณามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง  Liberal Arts Education