รางวัลคุณภาพ ระดับดีมาก ปี2560
19 กันยายน 2560 (273 คน)โรงเรียนคณาธิปการบริบาล ได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2560 เป็นรางวัลจากการทุ่มเท เอาใจใส่ ในการให้ความรู้กับนักศึกษา ของผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และบุคลากรของร.ร.ทุกๆท่าน

จากภาพ  ท่านผู้อำนวยการ ร.ร.คณาธิปการบริบาล ขึ้นรับโล่รางวัลจาก นาย พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ