วิธีการสมัครเรียน

การสมัครเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 17- 35 ปี
  2. จบการศึกษา ม.3, ม.6 (สายสามัญ หรือกศน.) ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปริญญาโท
  3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 2 ชุด

วิธีการสมัคร

• สมัครเรียนด้วยตนเอง
      โรงเรียนคณาธิปการบริบาล เลขที่ 408/2-4 ถนนลาดพร้าว 101 ซอย 12 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (081)802-9878, (02)731-1647, (02)731-1651 โทรสาร (02)731-1651

• ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร
      ถึงโรงเรียนคณาธิปการบริบาล เลขที่ 408/2-4 ถนนลาดพร้าว 101 ซอย 12 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ ส่งโทรสารมาที่หมายเลข (02)731-1651

 

    
Powered by MakeWebEasy.com