เกี่ยวกับเรา

      โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ : ใบอนุญาตเลขที่ กร. ๗๐/๒๕๕๐) เป็นโรงเรียนบริบาล ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันบริบาลอันดับต้นๆของประเทศ โดดเด่นในเรื่องการผลิตบุคลกรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการพยาบาล

     ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์กว่า 20 ปี ในสายงานการพยาบาลของผู้บริหารจึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคณาธิปการบริบาล
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาที่สำเร็จศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาลได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่มั่นคง ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญา “ มาตรฐานเด่น เน้นวินัย ใจคุณธรรม ”  
จึงพร้อมให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบความสำเร็จในชีวิต

     โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 , 2557 , 2554 ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับจะแสดงถึง โรงเรียนคณาธิปการบริบาลมีความพร้อมด้านการให้การศึกษาและมีศักยภาพหลายๆ ด้านการศึกษาการบริบาล  
ส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาล เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือจากองค์กรภายในประเทศ ทั้ง
โรงพยาบาลเอกกชนและรัฐบาล

ปรัชญาโรงเรียน
     มาตรฐานเด่น เน้นวินัย ใจคุณธรรม

วัตถุประสงค์
     • เพื่อผลิตบุคลากรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็กทีมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
     • เพื่อให้ผู้ที่จบ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เรียนหลักสูตรระยะสั้นและมีงานทำทันทีหลังเรียนจบสามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
     • เพื่อให้ผู้จบการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวอย่างมีคุณภาพต่อไปPowered by MakeWebEasy.com