ความสำเร็จ น.ศ. KNT

1. น.ส.วงศ์นภา ไชยนา (แอน)
รุ่นที่ 66 รพ.สิครินทร์
2. น.ส.กรรณิกา ศรีมงคล (หน่อย)
รุ่นที่ 68 รพ.พญาไทนวมินทร์
3. น.ส.วรรณวิลาศ ยาลี (วรรณ)
รุ่นที่ 72 รพ.ปิยะเวท
4. นายจงรักษ์ แก้ววงษา (ไอซ์)
รุ่นที่ 72 รพ.แพทย์ปัญญา (แผนก X-ray)
5. น.ส.ซารีนี หะยีมะโซ๊ะ (นี)
รุ่นที่ 68 รพ.แพทย์ปัญญา (แผนก OR)
6. น.ส.พิมพ์พิศา บัวอุไร (แนน)
รุ่นที่ 71 รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
7. น.ส.กัญญาพัชร ญาณปัญญา (ฟรายเดย์)
รุ่นที่ 67 รพ.เปาโล (พหลโยธิน)
8. น.ส.แก้วตา โภคสวัสดิ์ (อ๋อม)
รุ่นที่ 67 รพ.สินแพทย์ (แผนกทันตกรรม)
9. น.ส.นูรมาน สานิ (มี)
รุ่นที่ 72 รพ.แพทย์ปัญญา
10. น.ส.อังคิราภ์ ยาหมู (ลูกปลา)
รุ่นที่ 67 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก
11.น.ส.อุมาพร ประดับศรี (กิ๊ก)
รุ่นที่ 69 รพ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกกุมารเวช)
12. น.ส.ฐิติบดี พงษ์รุกข์ (ออมสิน)
รุ่นที่ 71 รพ.ศิครินทร์
13. น.ส.เปรมมนัสรา หวังล้อมกลาง (เปรม)
รุ่นที่ 67 รพ.สินแพทย์ (แผนกทันตกรรม)
14. น.ส.กนิษฐา พลอยคำ (บิวตี้)
รุ่นที่ 67 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก
15. น.ส.รินทร์ รพ.เปาโล
16. น.ส.นลพรรณ (เรย์)
รพ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกอายุรกรรม)
17. น.ส.วันดี  วิเศษสิงห์ (หมิว)
รุ่นที่ 66 รพ.แพทย์ปัญญา (แผนกเวชระเบียน-ประกันสังคม)
18. น.ส.มาทา ทองดีนอก (อะตอม)
รุ่นที่ 69 รพ.พญาไทนวมินทร์
19. น.ส.ชุติมา หาดเขียน (นาโน)
รุ่นที่ 71 รพ.แพทย์ปัญญา
20. น.ส.อัจฉริยา แสนบุญยัง (ป๊อป)
รุ่นที่ 69 รพ.เสรีรักษ์
21. น.ส.ธนวรรณ์ จันทร์แดง (ทราย)
รุ่นที่ 67 รพ.เปาโล (พหลโยธิน)
22. น.ส.กาญจนา บุญปลอด (นา)
รุ่นที่ 66 รพ.พญาไทนวมินทร์
23. น.ส.กุลธิดา หวังพิทักษ์ (โซไลดา)
รุ่นที่ 68 รพ.เสรีรักษ์
24. น.ส.แิยะฉัตร บุญแก้ว (แตง)
รุ่นที่ 66 รพ.เปาโลเมโมเรียว สมุทรปราการ
25. น.ส.ธัญวรรณ แก้วแสงศรี (ออย)
รุ่นที่ 68 รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
26. น.ส.ทิวาพร เครือเต็ม (ซีเน็ก)
รุ่นที่ 72 รพ.เสรีรักษ์ แผนกสูติ-นรีเวช
27. น.ส.รอฮายู บือซา (อายู)
รุ่นที่ 72 รพ.ปิยะเวท
28. น.ส.ชนมน อุ่นใจ (ทราย)
รุ่นที่ 72 รพ.แพทย์ปัญญา (แผนก LABORATORY)
29. น.ส.ฟาเต็ม วานิ (ฟาติน)
รุ่นที่ 70 รพ.แพทย์ปัญญา
30. น.ส.สุดารัตน์ ใจเฉียง (ต่าย)
รุ่นที่ 70 รพ.เสรีรักษ์
31. น.ส.การะเกด ช้างเดชา (เกด)
รุ่นที่ 70 รพ.เสรีรักษ์
32. น.ส.ดาวประกาย แก้วมงคล (ป๋อมแป๋ม)
รุ่นที่ 72 รพ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกสร้างเสริมสุขภาพ)
33. นายชาคร บำรุงผล (โอ)
รุ่นที่ 66 รพ.พญาไทนวมินทร์ (แผนกฉุกเฉิน)
34. น.ส.วิชญา ปลาเงิน (หญิง)
รุ่นที่ 70 รพ.วิภาวดี(รังสิต)
35. น.ส.อายูซา สาเม๊าะ (ซาร่า)
รุ่นที่ 66 รพ.แพทย์ปัญญา
36. น.ส.นูรมา สาเล็ง (มา)
รพ.แพทย์ปัญญา
37. น.ส.ณัฐมน ชาวหล่ม (นิด)
รุ่นที่ 72 รพ.เสรีรักษ์
38. น.ส.นุชไฮฟา ยูโซ๊ะ (ไฮฟา)
รุ่นที่ 61 รพ.แพทยืปัญญา (แผนกผู้ป่วยใน)
39. น.ส.เพชรเกษร พัธนันท์
รพ.แพทย์ปัญญา (แผนก IPD)
40. รพ.กรุงเทพระยอง
41. น.ส.ซอฟียะห์ สาและ (ยา)
รพ.ปิยะเวท
42. น.ส.กนกพร คำพล (มิ้นท์)
รพ.พญาไทนวมินทร์
43. น.ส.จตุพร  ราชาพัฒน์ (บี)
รพ.วิชัยเวท (หนองแขม)
44. น.ส.นิมาลาดี ราชาพัฒน์ (นุ่น)
รพ.วิชัยเวท (หนองแขม)
45. น.ส.ชลธิดา หมู่หัวนา (ปอ)
รพ.พญาไทนวมินทร์
46. น.ส.กัลยา บินซาฟีอี (เราะห์ฮานี)
รพ.พญาไทนวมินทร์
47. น.ส.รัตนาภรณ์ ขัติยะ (แบม)
รพ.พญาไทนวมินทร์
48. น.ส.ชุตินันท์ พิทยาธรพิทักษ์ (รัตน์)
รพ.เกษมราษฎร์ (ฉะเชิงเทรา)
49. น.ส.สุพัตรา  สารบรรณ (เมย์)
รุ่นที่ 66 รพ.ศิครินทร์
50. นายปรีชา ประนอม (ต้อม)
รุ่นที่ 66 รพ.เปาโล(สมุทรปราการ)-(แผนก X-RAY)
51. น.ส.ปาริฉัตร เฮียงก่อ (ถังแป้ง)
รุ่น 64 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
52. น.ส.ฟาตีฮะห์ เจะแต (ฟาร์)
รุ่นที่ 68 คลินิก PD (ทันตกรรม)
53. น.ส.ยุวเรศ สุรินทร์รังสี (ไอซ์)
รุ่นที่ 73 รพ.รามคำแหง
54. น.ส.เกศลิน กรรณรา (ฟ้าใส)
Beyond nurse care
55. น.ส.เพ็ญนะภา แสงสว่าง (ผึ้ง)
รุ่นที่ 73 รพ.รามคำแหง
56. น.ส.ปาริชาติ พุทชู (ตอง)
รุ่นที่ 73 รพ.รามคำแหง
57. น.ส.ศุภรัตน์ แก้วศิริ (สมายด์)
รุ่นที่ 71 รพ.กรุงไทย
58. น.ส.ธนพร พิทยาภิรักษ์ (ส้ม)
รุ่นที่ 73 รพ.เสรีรักษ์
59. น.ส.วชิราภรณ์ วงษาบุตร (แอ้)
รุ่นที่ 71 Goodwill clinic
60. นายสุรธัช เกลี้ยงไธสง (สตางค์)
รุ่นที่ 73 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
Powered by MakeWebEasy.com